Kết cấu móng băng nhà 3 tầng và quá trình thi công móng băng